Odbierz zaproszenie

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i odbierz jednorazowe zaproszenie

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: TORSTAR Sp.z o.o. z siedzibą w Kobyłce 05-230 ulica Nadmeńska 9 wpisaną do KRS pod numerem 0000550678 z którym może się Pan/i kontaktować pod adresem e-mail: bok@torstar.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej z Panem/ią umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 – dalej: RODO), a także w celu wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 88 Ordynacji podatkowej) oraz w celu dochodzenia lub obrony przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wyrazi Pan/i odrębną zgodę, Pana/i dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przesyłania w przyszłości podobnych ofert od Torstar sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.W zakresie danych dotyczących zdrowia podstawą prawną dla ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO (wyraźna zgoda podmiotu).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zawartej z Panem/ią umowy aż do wygaśnięcia obowiązku archiwizacyjnego i przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pana/i zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż przez 2 lata od dnia ich podania, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie potrzebne dla ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  4. W związku z realizacją celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, administrator może udostępnić dane osobowe ubezpieczycielowi oraz swoim kontrahentom świadczącym na jego rzecz usługi: księgowe, informatyczne, hostingu, prawne, administracyjne, doradcze, kurierskie, archiwizacyjne.
  5. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania), jak również prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonania umowy.
  7. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu w tym celu.
  8. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celu przesyłania w przyszłości podobnych ofert od Torstar sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od spółki Torstar sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka przez Torstar sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z oferowanych usług.